Khách hàng/Nhà cung cấp

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Danh mục >

Khách hàng/Nhà cung cấp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép khai báo khách hàng, nhà cung cấp liên quan đến tình hình mua, bán, xử lý tài sản tại đơn vị

Cách thao tác

- Chọn menu Danh mục\Khách hàng/Nhà cung cấp trên thanh công cụ, xuất hiện hộp thoại:

Danh sach khach hang ncc

- Tại đây NSD có thể thực hiện các chức năng:

Thêm mới khách hàng/nhà cung cấp

- Tại màn hình danh sách nhấn chuột phải chọn Thêm,

Them khach hang ncc

- Tại hộp thoại Thêm khách hàng/nhà cung cấp, nhập thông tin bắt buộc: Mã KH/NCC, Tên KH/NCC và nhập các thông tin khác như: Địa chỉ, Mã số thuế, TK Ngân hàng, Tên Ngân hàng (nếu có)

- Nhấn Cất để lưu khách hàng/nhà cung cấp vừa thêm

Sửa thông tin về khách hàng/nhà cung cấp

- Tại màn hình danh sách, chọn khách hàng/nhà cung cấp cần sửa, nhấn chuột phải chọn Sửa

- Trên hộp thoại Sửa khách hàng/nhà cung cấp, cập nhật các thông tin cần sửa

- Nhấn nút Cất để lưu thông tin khách hàng/nhà cung cấp vừa sửa

Xóa khách hàng/nhà cung cấp

- Tại màn hình danh sách, chọn khách hàng/nhà cung cấp cần xóa, nhấn chuột phải chọn Xóa

- Xác nhận xóa khách hàng/nhà cung cấp trên hộp thoại thông báo