Bộ phận sử dụng tài sản

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Danh mục >

Bộ phận sử dụng tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép khai báo các bộ phận trong đơn vị có sử dụng các tài sản.

Cách thao tác

- Chọn menu Danh mục\Bộ phận sử dụng trên thanh công cụ, xuất hiện hộp thoại:

Danh muc BPSD

- Tại đây NSD có thể thực hiện các chức năng:

Thêm mới bộ phận sử dụng tài sản

- Tại màn hình danh sách nhấn chuột phải chọn Thêm

Them bo phan su dung tai san

- Tại hộp thoại Thêm bộ phận sử dụng tài sản, nhập thông tin bắt buộc: Trực thuộc, Mã bộ phận, Tên bộ phận và nhập Ghi chú (nếu có)

- Nhấn Cất để lưu bộ phận sử dụng tài sản vừa thêm

Sửa thông tin về bộ phận sử dụng tài sản

- Tại màn hình danh sách, chọn bộ phận sử dụng tài sản cần sửa, nhấn chuột phải chọn Sửa

- Trên hộp thoại Sửa bộ phận sử dụng tài sản, cập nhật các thông tin cần sửa

- Nhấn nút Cất để lưu thông tin bộ phận sử dụng tài sản vừa sửa

Xóa bộ phận sử dụng tài sản

- Tại màn hình danh sách, chọn bộ phận sử dụng tài sản cần xóa, nhấn chuột phải chọn Xóa

- Xác nhận xóa bộ phận sử dụng tài sản trên hộp thoại thông báo