Nguồn kinh phí

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Danh mục >

Nguồn kinh phí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép khai báo, theo dõi các nguồn kinh phí phục vụ trong công tác quản lý tài sản tại đơn vị

Cách thao tác

- Chọn menu Danh mục\nguồn kinh phí trên thanh công cụ, xuất hiện hộp thoại:

Danh sach nguon kinh phi

- Tại đây NSD có thể thực hiện các chức năng:

Thêm mới nguồn kinh phí

- Tại màn hình danh sách nhấn chuột phải chọn Thêm,

Them nguon kinh phi

- Tại hộp thoại Thêm nguồn kinh phí, nhập thông tin bắt buộc: Thuộc nguồn, Mã nguồn, Tên nguồn, Nguồn NSNN và nhập Ghi chú (nếu có)

- Nhấn Cất để lưu nguồn kinh phí vừa thêm

Sửa thông tin về nguồn kinh phí

- Tại màn hình danh sách, chọn nguồn kinh phí cần sửa, nhấn chuột phải chọn Sửa

- Trên hộp thoại Sửa nguồn kinh phí, cập nhật các thông tin cần sửa

- Nhấn nút Cất để lưu thông tin nguồn kinh phí vừa sửa

Xóa nguồn kinh phí

- Tại màn hình danh sách, chọn nguồn kinh phí cần xóa, nhấn chuột phải chọn Xóa

- Xác nhận xóa nguồn kinh phí trên hộp thoại thông báo