Quyết định trang cấp tài sản

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Danh mục >

Quyết định trang cấp tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép khai báo, theo dõi các quyết định trang cấp từ các đơn vị tổng hợp

Cách thao tác

- Chọn menu Danh mục\Quyết định trang cấp trên thanh công cụ, xuất hiện hộp thoại:

Danh muc Quyet dinh trang cap

- Tại đây NSD có thể thực hiện các chức năng:

Thêm mới quyết định trang cấp

- Tại màn hình danh sách nhấn chuột phải chọn Thêm,

Them quyet dinh trang cap

- Tại hộp thoại Thêm quyết định trang cấp, nhập thông tin bắt buộc: Số quyết định, Tên quyết định và nhập Ghi chú (nếu có)

- Nhấn Cất để lưu quyết định trang cấp vừa thêm

Sửa thông tin về quyết định trang cấp

- Tại màn hình danh sách, chọn quyết định trang cấp cần sửa, nhấn chuột phải chọn Sửa

- Trên hộp thoại Sửa quyết định trang cấp, cập nhật các thông tin cần sửa

- Nhấn nút Cất để lưu thông tin quyết định trang cấp vừa sửa

Xóa quyết định trang cấp

- Tại màn hình danh sách, chọn quyết định trang cấp cần xóa, nhấn chuột phải chọn Xóa

- Xác nhận xóa quyết định trang cấp trên hộp thoại thông báo