Dự án

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Danh mục >

Dự án

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép đơn vị tổng hợp khai báo các dự án sẽ được thực hiện tại các đơn vị quản lý tài sản

Cách thao tác

- Chọn menu Danh mục\Dự án trên thanh công cụ, xuất hiện hộp thoại:

Danh muc Du an

- Tại đây NSD có thể thực hiện các chức năng:

Thêm mới Dự án

- Tại màn hình danh sách nhấn chuột phải chọn Thêm,

Them Du an

- Tại hộp thoại Thêm dự án, nhập thông tin bắt buộc: Mã dự án, Tên dự án và nhập Diễn giải (nếu có)

- Nhấn Cất để lưu dự án vừa thêm

Sửa thông tin Dự án

- Tại màn hình danh sách, chọn dự án cần sửa, nhấn chuột phải chọn Sửa

- Trên hộp thoại Sửa dự án, cập nhật các thông tin cần sửa

- Nhấn nút Cất để lưu thông tin dự án vừa sửa

Xóa quyết dự án

- Tại màn hình danh sách, chọn dự án cần xóa, nhấn chuột phải chọn Xóa

- Xác nhận xóa dự án trên hộp thoại thông báo