Chức vụ/chức danh

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Danh mục >

Chức vụ/chức danh

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Vào menu Danh mục\Chức vụ chức danh.

2. Nhấn Thêm.

2.2 Dinh muc TS-CVCD-01

3. Khai báo Mã chức vụ/chức danh, Tên chức vụ/chức danh, Ghi chú.

2.2 Dinh muc TS-CVCD-02

4. Nhấn Cất.