Người sử dụng

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Danh mục >

Người sử dụng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép khai báo thông tin Người sử dụng - là người được đơn vị giao tài sản cho để sử dụng, quản lý

Cách thao tác

1. Vào menu Danh mục\Người sử dụng.

2. Nhấn Thêm để thêm mới hoặc Sửa để sửa lại thông tin người sử dụng.

2.3 Dinh muc TS-NSD-01

3. Chọn Chức vụ/chức danh cho người sử dụng.

2.3 Dinh muc TS-NSD-02

4. Nhấn Cất.