Thêm/Sửa/Xóa Chứng từ tính hao mòn tài sản hạ tầng đường bộ

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tài sản hạ tầng đường bộ > Tính hao mòn Tài sản hạ tầng đường bộ >

Thêm/Sửa/Xóa Chứng từ tính hao mòn tài sản hạ tầng đường bộ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép thêm mới các chứng từ tính hao mòn tài sản tại đơn vị vào cuối tháng, cuối quý hoặc cuối năm tùy theo kỳ tính hao mòn của từng tài sản

form tinh hao mon htdb

Thông tin chi tiết trên hộp thoại

Thông tin chung

Nhập nội dung của chứng từ tính hao mòn

Thông tin chi tiết

Phần mềm liệt kê các tài sản cần tính hao mòn theo kỳ tính hao mòn được chọn

Cách thực hiện

Thêm

- Để thêm mới chứng từ Tính hao mòn, tại màn hình danh sách kích chuột vào biểu tượng Them_03 trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Thêm

- Tại hộp thoại Thêm Tính hao mòn, nhập thông tin Số chứng từ, Ngày chứng từ, Kỳ tính hao mòn, ...

- Tại phần thông tin chi tiết, phần mềm tự động hiển thị các tài sản hạ tầng đường bộ cần tính hao mòn theo năm làm việc

- Nhấn nút Cất chọn Cất và Thêm nếu muốn lưu chứng từ tính hao mòn vừa lập đồng thời thêm mới chứng từ tính hao mòn khác, hoặc chọn Cất và Đóng để lưu chứng từ tính hao mòn và đóng hộp thoại Thêm Tính hao mòn

Sửa

- Để sửa chứng từ Tính hao mòn, tại màn hình danh sách chọn chứng từ tính hao mòn cần sửa, kích chuột vào biểu tượng Sua_03 trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Sửa

- Thay đổi các thông tin cần sửa trên hộp thoại Sửa Tính hao mòn

-  Nhấn nút Cất chọn Cất và Thêm hoặc chọn Cất và Đóng

Xóa

- Để xóa chứng từ tính hao mòn, tại màn hình danh sách chọn chứng từ tính hao mòn cần xóa, kích chuột vào biểu tượng Xoa_03 trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Xóa

- Xác nhận xóa chứng từ tính hao mòn trên hộp thoại thông báo