Đánh giá lại Tài sản hạ tầng đường bộ

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tài sản hạ tầng đường bộ >

Đánh giá lại Tài sản hạ tầng đường bộ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép thực hiện lập và theo dõi các chứng từ đánh giá lại tài sản hạ tầng đường bộ

Cách thao tác

- Nhấn chọn Đánh giá lại trên thanh công cụ, xuất hiện màn hình:

man hinh danh sach danh gia lai

- Màn hình danh sách chứng từ đánh giá lại gồm 2 phần

Danh sách các chứng từ đánh giá lại tài sản hạ tầng đường bộ

Thông tin chi tiết của từng chứng từ đánh giá lại tài sản hạ tầng đường bộ bao gồm: các thông tin cũ, thông tin mới, thông tin chênh lệch

- Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng

Thêm: Cho phép thêm mới chứng từ Đánh giá lại

Sửa: Cho phép thay đổi thông tin trên chứng từ Đánh giá lại

Xóa: Cho phép xóa chứng từ Đánh giá lại tài sản đã lập

Nạp: Cho phép lấy các thông tin mới của các chứng từ Đánh giá lại

In: Cho phép in danh sách các chứng từ Đánh giá lại