Thêm/Sửa/Xóa Chứng từ đánh giá lại tài sản hạ tầng đường bộ

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tài sản hạ tầng đường bộ > Đánh giá lại Tài sản hạ tầng đường bộ >

Thêm/Sửa/Xóa Chứng từ đánh giá lại tài sản hạ tầng đường bộ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép lập và quản lý thông tin của các tài sản khi tài sản được đánh giá lại

form chi tiet danh gia lai htdb

Thông tin chi tiết trên hộp thoại

Số chứng từ

Nhập số của chứng từ đánh giá lại

Ngày chứng từ

Nhập ngày của chứng từ đánh giá lại

Ngày đánh giá

Nhập ngày thực hiện đánh giá lại tài sản hạ tầng đường bộ

Nội dung

Điền nội dung của chứng từ đánh giá lại

Tài sản thực hiện

Chọn tài sản hạ tầng đường bộ thực hiện đánh giá lại

Thông tin chi tiết

Hiển thị thông tin nguyên giá của tài sản hạ tầng đường bộ theo từng nguồn kinh phí

Thông tin cũ

Hiển thị các thông tin của tài sản hạ tầng đường bộ trước khi thực hiện đánh giá

Thông tin mới

Nhập các thông tin của tài sản hạ tầng đường bộ thay đổi sau khi thực hiện đánh giá

Thay đổi

Hiển thị các thông tin chênh lệch của tài sản hạ tầng đường bộ giữa trước và sau khi thực hiện đánh giá

Cách thao tác

Thêm

- Để thêm mới chứng từ đánh gía lại tài sản hạ tầng đường bộ, trên màn hình danh sách kích chuột vào biểu tượng Them_03 trên thanh công cụ, hoặc nhấn chuột phải chọn Thêm

- Tại màn hình Thêm Đánh giá lại, nhập thông tin: Số chứng từ, Ngày chứng từ, Nội dung và nhập các thông tin phần Thông tin mới của tài sản hạ tầng đường bộ thay đổi theo từng nguyên giá

- Nhấn nút Thêm để thêm mới dòng nguyên giá nếu tài sản hạ tầng đường bộ có thay đổi nguyên giá và nguồn hình thành nguyên giá

- Phần mềm tự động hiển thị phần thông tin thay đổi của tài sản hạ tầng đường bộ giữa trước và sau khi đánh giá

- Nhấn nút Cất chọn Cất và Thêm để lưu chứng từ đánh giá lại vừa nhập đồng thời lập thêm chứng từ khác, hoặc chọn Cất và Đóng để lưu chứng từ đánh giá lại và đóng hộp thoại Thêm Đánh giá lại

Sửa

- Để sửa thông tin chi tiết của chứng từ đánh giá lại, trên màn hình danh sách chọn chứng từ đánh giá lại cần sửa, kích chuột vào biểu tượng Sua_03 trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Sửa

- Tại màn hình Sửa Đánh giá lại, thay đổi các thông tin cần sửa trên chứng từ đánh giá lại

- Nhấn nút Cất chọn Cất và Thêm hoặc chọn Cất và Đóng

Xóa

- Để xóa chứng từ đánh giá lại tài sản hạ tầng đường bộ, trên màn hình danh sách chọn chứng từ đánh giá lại cần xóa, kích chuột và biểu tượng Xoa_03 trên thanh cộng cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Xóa

- Xác nhận xóa chứng từ đánh giá lại trên hộp thoại thông báo