Cán bộ QLTS yêu cầu biểu mẫu 08a, 08b cho phép in theo từng loại tài sản chi tiết để đáp ứng yêu cầu quản lý của đơn vị

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R126 >

Cán bộ QLTS yêu cầu biểu mẫu 08a, 08b cho phép in theo từng loại tài sản chi tiết để đáp ứng yêu cầu quản lý của đơn vị

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp cán bộ QLTS in mẫu biểu 08a, 08b theo từng loại tài sản chi tiết để đáp ứng yêu cầu quản lý của đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R126, khi in biểu 08a, 08b phần mềm đang lấy lên tất cả các loại tài sản là nhà đất, ô tô và tài sản khác nên khi lãnh đạo yêu cầu số liệu của 1 loại tài sản thì cán bộ QLTS phải xuất báo cáo ra Excel rồi xóa các loại TSCĐ không cần báo cáo nên mất nhiều thời gian.

Kể từ phiên bản R126, phần mềm cho phép cán bộ QLTS in Biểu mẫu 08a, 08b theo loại tài sản mong muốn là Đất, Nhà, Oto, Tài sản trên 500tr và in tất cả các loại tài sản. Cụ thể như sau:

oVào menu Báo cáo\Báo cáo kê khai TSNN, chọn các mẫu 08a, 08b để in báo cáo.

1-08a-01

oKhai báo tham số báo cáo.

1-08a-02

oPhần mềm in báo cáo như sau:

Mẫu 08a-ĐK-TSC - Phần 1 - Báo cáo tổng hợp hiện trạng sử dụng tài sản công.

1-08a-03

Mẫu 08a-ĐK-TSC - Phần 2 - Báo cáo tổng hợp hiện trạng sử dụng tài sản công.

1-08a-P2-01

1-08a-P2-02

Mẫu 08a-ĐK-TSC - Phần 3 - Báo cáo tổng hợp hiện trạng sử dụng tài sản công.

1-08a-P3-02

Mẫu 08b-ĐK-TSC - Phần 1 - Báo cáo tổng hợp tình hình tăng, giảm tài sản công.

1-08b-P1-02

Mẫu 08b-ĐK-TSC - Phần 2 - Báo cáo tổng hợp tình hình tăng, giảm tài sản công.

1-08a-P2-01

1-08b-P2-02

Mẫu 08b-ĐK-TSC - Phần 3 - Báo cáo tổng hợp tình hình tăng, giảm tài sản công.

1-08b-P3-02