Phiên bản R126

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R126

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R126 (Phát hành ngày 26/02/2021):

1. Cán bộ QLTS yêu cầu biểu mẫu 08a, 08b cho phép in theo từng loại tài sản chi tiết để đáp ứng yêu cầu quản lý của đơn vị

2. Cán bộ QLTS yêu cầu theo dõi định mức xe ô tô chuyên dùng và có cảnh báo khi số lượng tài sản vượt quá định mức

3. Kế toán mong muốn cập nhật quyết định 11/2020/QĐ-UBND theo đặc thù tỉnh Kiên Giang

4. Bộ Kế hoạch đầu tư yêu cầu mẫu tem TSCĐ/CCDC theo các thông tin mong muốn

5. Cán bộ QLTS yêu cầu cập nhật mẫu S11- Sổ tài sản cố định (theo chế độ kế toán) theo mẫu của TT 70/2019/TT-BTC

6. Bổ sung tính năng đăng nhập MISA ID bằng User Name

7. Kế toán yêu cầu kết nối giữa phần mềm MISA Mimosa.NET 2020 và QLTS.VN trong trường hợp cập nhật tài khoản MISA ID