[BTTTT] CB QLTS muốn tổng hợp kế hoạch mua sắm của cả năm so với định mức để xin phê duyệt mua sắm cho đơn vị

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R126.4 >

[BTTTT] CB QLTS muốn tổng hợp kế hoạch mua sắm của cả năm so với định mức để xin phê duyệt mua sắm cho đơn vị

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Mục đích

Giúp cán bộ QLTS tổng hợp kế hoạch mua sắm của cả năm so với định mức để xin phê duyệt mua sắm cho đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R126.4, phần mềm chưa có thông tin theo định mức cũng như tình trạng hiện tại của tài sản, do đó chưa có đủ căn cứ để trình lên cấp trên khi xin phê duyệt.

Kể từ phiên bản R126, khi lập kế hoạch mua sắm, cán bộ QLTS có thể chọn tài sản dự kiến mua thuộc loại định mức tài sản nào, đồng thời in được Bảng tổng hợp kế hoạch mua sắm để trình cấp trên.

hmtoggle_plus1Bước 1: Lập kế hoạch mua sắm

1.Chọn menu Tài sản\Khác.

2. Chọn tab Kế hoạch mua sắm.

3. Nhấn Thêm, chọn Kế hoạch mua sắm tự chủ hay Kế hoạch mua sắm tập trung.

3-mua samTS-01

4. Nhấn Thêm.

5. Chọn Tên tài sản, chọn Loại tài sản, Loại định mức.

6. Nhấn Cất.

3-mua samTS-02

hmtoggle_plus1Bước 2: In Bảng tổng hợp kế hoạch mua sắm

1. Chọn kế hoạch mua sắm cần in.

2. Chọn phần Báo cáo\Bảng tổng hợp kế hoạch mua sắm.

3-mua samTS-03

3. Phần mềm in báo cáo như sau:

3-mua samTS-04