[BTTTT] CB QLTS muốn tra cứu tài sản của bộ theo cây loại tài sản như màn hình danh sách để thống kê được thông tin theo loại tài sản

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R126.4 >

[BTTTT] CB QLTS muốn tra cứu tài sản của bộ theo cây loại tài sản như màn hình danh sách để thống kê được thông tin theo loại tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp cán bộ QLTS tra cứu tài sản của bộ theo cây loại tài sản như màn hình danh sách để thống kê được thông tin theo loại tài sản.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R126.4, khi khi muốn tra cứu tài sản của toàn bộ theo từng loại tài sản, CB QLTS của bộ phải vào từng loại tài sản để lọc rất mất công và khi xem không được nhanh chóng, không trực quan.

Kể từ phiên bản R126, cán bộ QLTS có thể xem/tra cứu nhanh tài sản theo cây loại tài sản để dễ dàng xem nhanh các thông tin về loại tài sản. Cụ thể như sau:

o Vào menu Tra cứu\Tra cứu tài sản.

o Tích chọn Theo loại tài sản.

o Nhấn vào loại tài sản cần tra cứu.

Ví dụ: Chọn loại tài sản là Máy vi tính để bàn => chương trình lọc tất cả các tài sản thuộc loại "Máy vi tính để bàn" để đơn vị xem.

2-Tra cuu TS-01