[BTTTT] CB QLTS muốn quản lý danh mục loại tài sản đúng với NĐ 04/2019/NĐ-CP

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R126.4 >

[BTTTT] CB QLTS muốn quản lý danh mục loại tài sản đúng với NĐ 04/2019/NĐ-CP

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp cán bộ QLTS của các đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin truyền thông sẽ quản lý danh mục loại tài sản theo NĐ 04/2019/NĐ-CP.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R126.4, phần mềm cập nhật danh mục loại tài sản theo NĐ 04/2019/NĐ-CP tại menu Danh mục\Loại tài sản:

Khi đơn vị thêm mới tài sản, chọn loại tài sản thì sẽ chọn đúng loại tài sản theo NĐ 04/2019/NĐ-CP.

1-DM loai TS-011-DM loai TS-01