Phiên bản R126.4

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R126.4

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R126.4 (Phát hành ngày 10/06/2021):

1. [BTTTT] CB QLTS muốn quản lý danh mục loại tài sản đúng với Nghị định 04/2019/NĐ-CP

2. [BTTTT] CB QLTS tra cứu tài sản của bộ theo cây loại tài sản như màn hình danh sách để thống kê được thông tin theo loại tài sản

3. [Bộ TTTT] CB QLTS muốn tổng hợp kế hoạch mua sắm của cả năm so với định mức để xin phê duyệt mua sắm cho đơn vị