PTC muốn in Báo cáo mẫu số 10b-CK-TSC - Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công chi tiết theo khối đơn vị

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R127 >

PTC muốn in Báo cáo mẫu số 10b-CK-TSC - Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công chi tiết theo khối đơn vị

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

- Báo cáo 10d nhằm mục đích công khai các tài sản được khai thác, do khi báo cáo yêu cầu thông tin nguyên giá và giá trị còn lại phải khai báo thông tin giá trị cho thuê của tài sản chứ

không hiển thị nguyên giá và giá trị còn lại để cấp trên nắm được số tiền cho thuê của tài sản.

- Hiện tại trên phần mềm đã có biểu mẫu theo thông tư tuy nhiên chưa chi tiết

2. Chi tiết thay đổi

Tại menu Báo cáo\Báo cáo, phần mềm đã bổ sung Mẫu 08a-DK-TSC - Phần 3 - Báo cáo tổng hợp hiện trạng sử dụng tài sản công chi tiết theo từng tài sản và Khối đơn vị

Khai báo tham số báo cáo

Chương trình in mẫu như sau