Phiên bản R127

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R127

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R127 (Phát hành ngày 14/12/2021):

1. CB QLTS muốn cập nhật quyết định tỉnh Bến Tre

2. CB QLTS muốn cập nhật quyết định tỉnh Quảng Bình

3. CB QLTS muốn cập nhật quyết định tỉnh Hải Dương

4. CB QLTS muốn cập nhật quyết định tỉnh Lâm Đồng

5. CB QLTS muốn cập nhật quyết định tỉnh Lạng Sơn

6. CB QLTS muốn cập nhật quyết định tỉnh Quảng Ninh

7. CB QLTS muốn cập nhật quyết định tỉnh Trà Vinh

8. Kế toán mong muốn khai báo được số giường trên các TSCĐ là ô tô cứu thương

9. Kế toán mong muốn khi in Báo cáo công khai mẫu số 10d-CK-TSC thì tài sản cho thuê thể hiện nguyên giá tài sản cho thuê

10. Kế toán muốn in biểu tổng hợp nhóm theo đơn vị để dễ theo dõi số lượng từng đơn vị với 4 biểu báo cáo STC HN

11. Khi lập báo cáo gửi cho Sở tài chính, đơn vị mong muốn chỉ lấy lên báo cáo những tài sản phát sinh từ nguồn ngân sách nhà nước

12. PTC muốn in báo cáo mẫu 08a-DK-TSC - Phần 3 - Báo cáo tổng hợp hiện trạng sử dụng tài sản công chi tiết theo từng tài sản và Khối đơn vị

13. PTC muốn in Báo cáo Mẫu số 10b-CK-TSC- Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công chi tiết theo khối đơn vị