Kế toán mong muốn khi in Báo cáo công khai mẫu số 10d-CK-TSC thì tài sản cho thuê thể hiện nguyên giá tài sản cho thuê

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R127 >

Kế toán mong muốn khi in Báo cáo công khai mẫu số 10d-CK-TSC thì tài sản cho thuê thể hiện nguyên giá tài sản cho thuê

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

- Báo cáo 10d nhằm mục đích công khai các tài sản được khai thác, do khi báo cáo yêu cầu thông tin nguyên giá và giá trị còn lại phải khai báo thông tin giá trị cho thuê của tài sản chứ

không hiển thị nguyên giá và giá trị còn lại để cấp trên nắm được số tiền cho thuê của tài sản.

- Hiện tại trên phần mềm đang hiển thị thông tin nguyên giá và giá trị còn lại của tài sản.

2. Chi tiết thay đổi

Khi khai báo thông tin tài sản, phần mềm bổ sung thông tin Nguyên giá khai thác và giá trị còn lại khai thác trên các giao diện khai thác tài sản.

Tài sản cho thuê, tài sản liên doanh liên kết: bổ sung thêm cột Giá trị khai thác tài sản và Giá trị chênh lệch khai thác tài sản sau thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc.

Tài sản kinh doanh: bổ sung thêm cột Giá trị khai thác tài sản và Giá trị chênh lệch khai thác tài sản sau Diện tích.