Kế toán muốn in biểu tổng hợp nhóm theo đơn vị để dễ theo dõi số lượng từng đơn vị với 4 biểu báo cáo STC HN

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R127 >

Kế toán muốn in biểu tổng hợp nhóm theo đơn vị để dễ theo dõi số lượng từng đơn vị với 4 biểu báo cáo STC HN

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

- Với 4 biểu báo cáo tình trạng tài sản cố định hiện tại của STC, phần mềm bổ sung yêu cầu:

In tổng hợp ở chủ quản tài chính

Khi in biểu tổng hợp, phần mềm nhóm theo đơn vị để dễ theo dõi

 

2. Chi tiết thay đổi

Tại menu Báo cáo\Báo cáo, phần Báo cáo quản trị, phần mềm đã bổ sung các báo cáo sau:

Báo cáo trụ sở làm việc, cơ sở HĐSN (đất) của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Báo cáo kê khai TSCĐ khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Báo cáo xe ô tô của cơ quan, tổ chức, đơn vị