Khi lập báo cáo gửi cho Sở tài chính, đơn vị mong muốn chỉ lấy lên báo cáo những tài sản phát sinh từ nguồn ngân sách nhà nước

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R127 >

Khi lập báo cáo gửi cho Sở tài chính, đơn vị mong muốn chỉ lấy lên báo cáo những tài sản phát sinh từ nguồn ngân sách nhà nước

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

- Hàng tháng/quý/năm, cán bộ QLTS cần gửi báo cáo công khai/kê khai tài sản cho STC tổng hợp báo cáo toàn tỉnh, trong đó chỉ cần báo cáo những tài sản có nguồn hình thành từ nguồn

NSNN, còn khi in tại đơn vị thì vẫn cần in tất cả các tài sản thuộc các nguồn để theo dõi quản lý tại đơn vị.

- Hiện tại trên phần mềm khi gửi báo cáo cho đơn vị cấp trên thì không thể phân loại các tài sản theo nguồn để gửi.

2. Chi tiết thay đổi

Khi in hoặc gửi/tổng hợp báo cáo gửi cấp trên: nếu chọn nguồn cụ thể, báo cáo lấy lên số liệu chỉ bao gồm các nguồn được chọn.

Bổ sung tham số chọn in theo nguồn ở các báo cáo được liệt kê trên yêu cầu nghiệp vụ (bổ sung combo Nguồn vào cuối form tham số)

Khi thực hiện lập và tổng hợp báo cáo gửi cấp trên, phần mềm bổ sung tham số.