PTC muốn in báo cáo mẫu 08a-DK-TSC - Phần 3 - Báo cáo tổng hợp hiện trạng sử dụng tài sản công chi tiết theo từng tài sản và Khối đơn vị

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R127 >

PTC muốn in báo cáo mẫu 08a-DK-TSC - Phần 3 - Báo cáo tổng hợp hiện trạng sử dụng tài sản công chi tiết theo từng tài sản và Khối đơn vị

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

- Khi in báo cáo mẫu 08c phần III cần thực hiện tổng hợp theo biểu mẫu chung do STC quy định có thay đổi về biểu mẫu khác với biểu mẫu thông tư trong đó:

Chi tiết từng hiện trạng sử dụng của từng loại tài sản kê khai

Phân loại báo cáo tổng hợp theo khối đơn vị

Trong mỗi đơn vị chi tiết đến từng tài sản

Hiện tại phần mềm đã có mẫu biểu theo thông tư tuy nhiên chưa chi tiết số liệu theo nhu cầu của KH.

2. Chi tiết thay đổi

Tại menu Báo cáo\Báo cáo, phần mềm đã bổ sung Mẫu 08a-DK-TSC - Phần 3 - Báo cáo tổng hợp hiện trạng sử dụng tài sản công chi tiết theo từng tài sản và Khối đơn vị