Cán bộ QLTS yêu cầu cập nhật mẫu S11- Sổ tài sản cố định (theo chế độ kế toán) theo mẫu của TT 70/2019/TT-BTC

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R126 >

Cán bộ QLTS yêu cầu cập nhật mẫu S11- Sổ tài sản cố định (theo chế độ kế toán) theo mẫu của TT 70/2019/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp cán bộ QLTS có thể in được mẫu S11 - Sổ tài sản cố định (theo chế độ kế toán) theo mẫu của TT 70/2019/TT-BTC.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R126, phần mềm cập nhật cách lấy số liệu và thay đổi 1 số thông tin trên mẫu S11 - Sổ tài sản cố định (theo chế độ kế toán) theo mẫu của TT 70/2019/TT-BTC. Cụ thể như sau:

o Vào menu Báo cáo\Báo cáo theo chế độ kế toán\S11-X: Sổ tài sản cố định (Theo chế độ kế toán xã).

o Chọn Kỳ báo cáo, Loại tài sản, Bộ phận sử dụng.

o Nếu tích chọn Hiển thị mỗi loại tài sản là một sổ thì phần mềm sẽ in mỗi tài sản chi tiết là 1 sổ.

5-S11X-01

o Nhấn Đồng ý.

5-S11X-02