Bổ sung tính năng đăng nhập MISA ID bằng User Name

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R126 >

Bổ sung tính năng đăng nhập MISA ID bằng User Name

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp cán bộ QLTS đăng nhập vào phần mềm bằng User name: số điện thoại, email hay tài khoản admin.

2. Chi tiết thay đổi

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.