Kế toán yêu cầu kết nối giữa phần mềm MISA Mimosa.NET 2020 và QLTS.VN trong trường hợp cập nhật tài khoản MISA ID

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R126 >

Kế toán yêu cầu kết nối giữa phần mềm MISA Mimosa.NET 2020 và QLTS.VN trong trường hợp cập nhật tài khoản MISA ID

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán kết nối thành công phần mềm QLTS.VN và MISA Mimosa.NET 2020 trong trường hợp đã cập nhật tài khoản MISA ID trên QLTS.VN.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R126, kế toán đã cập nhật tài khoản MISA ID trên phần mềm QLTS.VN thì sẽ kết nối thành công với phần mềm MISA Mimosa.NET 2020 theo tài khoản MISA ID.

oTrên phần mềm QLTS.VN, thực hiện cập nhật tài khoản MISA ID. Xem hướng dẫn cập nhật tài khoản MISA ID tại đây.

oVào phần mềm MISA Mimosa.NET 2020, thực hiện Kết nối QLTS.VN (vào Hệ thống\Tùy chọn\Kết nối với QLTS.VN)=> kết nối thành công.