Phiên bản R125

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R125

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R125 (Phát hành ngày 06/11/2020):

Khách hàng muốn theo dõi toàn bộ chi phí liên quan đến TSCĐ

Khách hàng yêu cầu cho phép quản lý tình trạng sử dụng của TSCĐ

Khách hàng muốn in báo cáo tình hình bảo dưỡng theo từng loại tài sản và từng khoảng thời gian theo yêu cầu của đơn vị

Khách hàng muốn theo dõi tài sản theo quá trình

Khách hàng muốn tùy chọn ẩn hiện danh mục loại tài sản

Khách hàng muốn tìm kiếm TSCĐ theo nhiều thông tin khác nhau