Khách hàng muốn in báo cáo tình hình bảo dưỡng theo từng loại tài sản và từng khoảng thời gian theo yêu cầu của đơn vị

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R125 >

Khách hàng muốn in báo cáo tình hình bảo dưỡng theo từng loại tài sản và từng khoảng thời gian theo yêu cầu của đơn vị

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp cán bộ QLTS in được báo cáo tình hình bảo dưỡng theo từng loại tài sản và từng khoảng thời gian theo yêu cầu của đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R125, khi in báo cáo tình hình bảo dưỡng tài sản trên phần mềm thì đang in tất cả các tài sản đồng thời chưa in được theo khoảng thời gian từng đợt mà đang in tất cả các đợt cùng lúc.

Kể từ phiên bản R125, phần mềm cho phép in báo cáo Theo dõi tình hình bảo dưỡng tài sản theo từng loại và từng đợt cụ thể theo yêu cầu của đơn vị. Cụ thể như sau:

o Chọn menu Khác\Bảo dưỡng tài sản. Phần mềm bổ sung thêm cột Loại tài sản.

3-baocao bao duong ts-01

o Chọn kỳ bảo dưỡng tài sản theo nhu cầu của đơn vị. Chương trình sẽ hiển thị danh sách tài sản được bảo dưỡng theo thời gian đã chọn.

3-baocao bao duong ts-02

o Nhấn vào chức năng Báo cáo, chọn báo cáo Theo dõi tình hình bảo dưỡng tài sản.

3-baocao bao duong ts-03