Khách hàng yêu cầu cho phép quản lý tình trạng sử dụng của TSCĐ

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R125 >

Khách hàng yêu cầu cho phép quản lý tình trạng sử dụng của TSCĐ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp cán bộ QLTS quản lý được tình trạng sử dụng của TSCĐ như: tài sản còn đang sử dụng; tài sản sắp hết khấu hao, hao mòn; tài sản đã hết khấu hao, hao mòn nhưng vẫn đang sử dụng để có những tư vấn kịp thời cho cấp trên có biện pháp duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa hoặc thay thế kịp thời các TSCĐ.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R125, phần mềm bổ sung thông tin tình trạng hoạt động của tài sản để cán bộ QLTS dễ dàng lọc theo từng tình trạng quản lý. Cụ thể như sau:

o Chọn menu Tài sản\Quản lý tài sản, chọn cột Lọc theo: Tình trạng hoạt động.

oLọc theo từng tình trạng như sau:

Đang hoạt động: TS vẫn đang sử dụng, thời gian sử dụng còn lại lớn hơn thời gian sử dụng còn lại được quy định trong danh mục cảnh báo sắp hết khấu hao, hao mòn.

Sắp hết hao mòn/khấu hao: TS đang sử dụng, thời gian sử dụng còn lại nhỏ hơn hoặc bằng thời gian quy định trong danh mục loại TS quy định thời gian sắp hết khấu hao, hao mòn.

Đã hết hao mòn/khấu hao còn đang sử dụng: TS đang sử dụng, thời gian sử dụng = 0.

Đã ghi giảm: Những TS đã ghi giảm.

Chưa ghi tăng: Những TS chưa ghi tăng.

2-loc tscd-01

o Ngoài ra, khi thêm mới/sửa loại tài sản (menu Danh mục\Loại tài sản), anh/chị có thể thiết lập thời gian sắp hết hao mòn/khấu hao:

Tích chọn Thời gian sắp hết hao mòn/khấu hao.

Chọn thời gian sắp hết trước bao nhiêu (năm/tháng/quý/ngày) so với thời gian hết thực tế.

2-loc tscd-02