Khách hàng muốn theo dõi toàn bộ chi phí liên quan đến TSCĐ

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R125 >

Khách hàng muốn theo dõi toàn bộ chi phí liên quan đến TSCĐ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp cán bộ QLTS theo dõi được toàn bộ chi phí liên quan đến TSCĐ, ví dụ như: bảo trì, bảo dưỡng tài sản...

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R125, khi đơn vị có phát sinh thay thế, bảo dưỡng tài sản thì phải vào phần Khác\Bảo dưỡng tải sản để khai báo nên mất nhiều thao tác. Đồng thời sau khi lập Kế hoạch bảo dưỡng thì chỉ hiển thị được ở trong phần Lịch sử biến động của TSCĐ nhưng không hiển thị được số tiền bảo dưỡng, muốn xem lại phải tích vào xem chi tiết tài sản.

Kể từ phiên bản R125, phần mềm cho phép cán bộ QLTS thêm nhanh được kế hoạch bảo dưỡng từ danh sách tài sản và hiển thị chi tiết chi phí tài sản. Cụ thể như sau:

o Chọn menu Tài sản\Quản lý tài sản, nhấn chuột phải vào tài sản chọn Thêm bảo dưỡng tài sản.

1-BAODUONG-01

o Khai báo các thông tin bảo dưỡng tài sản:

Nhập Kế hoạch bảo dưỡng: Ngày dự kiến, Loại bảo dưỡng, Dự toán, Mô tả.

Nhập Thực hiện bảo dưỡng: Ngày thực hiện, Loại bảo dưỡng, Số tiền, Ghi chú.

Nhấn Cất.

1-BAODUONG-02

o Chương trình sẽ hiển thị bản ghi Bảo dưỡng tài sản tại phần Lịch sử biến động của tài sản đó.

1-BAODUONG-03

o Nhấn Xem để xem chi tiết.

o Nhấn Sửa để sửa lại nội dung bảo dưỡng tài sản.

1-BAODUONG-04