Khách hàng muốn theo dõi tài sản theo quá trình

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R125 >

Khách hàng muốn theo dõi tài sản theo quá trình

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp cán bộ QLTS theo dõi được tài sản theo quá trình.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R125, phần mềm cho phép tra cứu tài sản theo khoảng thời gian, tình trạng hoạt động... Cụ thể như sau:

o Chọn menu Tra cứu\Tra cứu tài sản.

o Chọn kỳ báo cáo, nhấn Tra cứu để phần mềm lọc những tài sản theo kỳ báo cáo đã chọn.

o Chọn Lọc theo: Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động, Sắp hết hao mòn/khấu hao, Đã hết hao mòn/khấu hao còn đang sử dụng, Đã ghi giảm, Chưa ghi tăng.

4-tra cuu ts-01