Khách hàng muốn tùy chọn ẩn hiện danh mục loại tài sản

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R125 >

Khách hàng muốn tùy chọn ẩn hiện danh mục loại tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp cán bộ QLTS tùy chọn ẩn hiện danh mục loại tài sản để có thể ẩn bớt các tài sản không sử dụng đến.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R125, khi thêm mới/sửa loại tài sản, anh/chị có thể tích chọn Sử dụng hay không cho tài sản đó.

o Chọn menu Danh mục\Loại tài sản.

o Nhấn Thêm để thêm mới hoặc nhấn Sửa để sửa loại tài sản.

o Tích chọn Sử dụng để sử dụng loại tài sản, bỏ tích chọn nếu không sử dụng đến loại tài sản đó.

5-an hien ts-01