Khách hàng muốn tìm kiếm TSCĐ theo nhiều thông tin khác nhau

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R125 >

Khách hàng muốn tìm kiếm TSCĐ theo nhiều thông tin khác nhau

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp cán bộ QLTS tìm kiếm TSCĐ theo nhiều thông tin khác nhau.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R125, phần mềm chỉ cho phép tìm kiếm một số thông tin như mã, tên,... theo danh sách TSCĐ, chưa cho phép tìm kiếm theo biển kiểm soát, serial...

Kể từ phiên bản R125, anh/chị có thể tìm kiếm theo bất kỳ thông tin nào của tài sản.

o Chọn menu Tài sản\Quản lý tài sản.

o Chọn Lọc theo:

Nếu chọn Theo từ khóa: anh/chị nhập từ khóa tìm kiếm. Phần mềm sẽ hiển thị danh sách tài sản có liên quan đến từ khóa tìm kiếm.

6-tim kiem ts-01

Nếu chọn Theo tình trạng hoạt động thì chương trình cho phép lọc theo:

2-loc tscd-01

Đang hoạt động: TS vẫn đang sử dụng, thời gian sử dụng còn lại lớn hơn thời gian sử dụng còn lại được quy định trong danh mục cảnh báo sắp hết khấu hao, hao mòn.

Sắp hết hao mòn/khấu hao: TS đang sử dụng, thời gian sử dụng còn lại nhỏ hơn hoặc bằng thời gian quy định trong danh mục loại TS quy định thời gian sắp hết khấu hao, hao mòn.

Đã hết hao mòn/khấu hao còn đang sử dụng: TS đang sử dụng, thời gian sử dụng = 0.

Đã ghi giảm: Những TS đã ghi giảm.

Chưa ghi tăng: Những TS chưa ghi tăng.