Bộ Kế hoạch đầu tư yêu cầu mẫu tem TSCĐ/CCDC theo các thông tin mong muốn

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R126 >

Bộ Kế hoạch đầu tư yêu cầu mẫu tem TSCĐ/CCDC theo các thông tin mong muốn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp cán bộ QLTS có thể in mẫu tem TSCĐ/CCDC theo các thông tin mong muốn.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R126, phần mềm cập nhật mẫu tem TSCĐ/CCDC theo các thông tin mong muốn của Bộ kế hoạch đầu tư.

o Vào menu Tài sản.

o Tích chọn 1 hoặc nhiều tài sản (ngoại các tài sản thuộc loại TSCĐ vô hình; Nhà cửa; Vật kiến trúc; Phương tiện vận tải).

4-tem TSCD-01

o Tùy chọn các thông số: Chiều dài, Chiều rộng, Kích thước font chữ.

4-tem TSCD-02

o Nhấn Đồng ý.

4-tem TSCD-03