Cán bộ QLTS tại đơn vị chủ quản muốn in Biểu số 21 - Báo cáo giá trị tài sản cố định của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp Nhà nước trên địa bàn để nộp lên Sở Tài chính

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R84 >

Cán bộ QLTS tại đơn vị chủ quản muốn in Biểu số 21 - Báo cáo giá trị tài sản cố định của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp Nhà nước trên địa bàn để nộp lên Sở Tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Mục đích

Đáp ứng yêu cầu của cán bộ QLTS muốn in được Biểu số 21.N/BCS-XDĐT - Báo cáo giá trị tài sản cố định của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp nhà nước trên địa bàn để nộp lên Sở tài chính, phục vụ mục đích thống kê.

Lưu ý

Để báo cáo lên được số liệu, cần khai báo thông tin Ngành kinh tế tại Hệ thống\Tùy chọn\Thông tin đơn vị và phân loại nhóm tài sản tại Danh mục\Loại tài sản.

Báo cáo chỉ đáp ứng in từ năm làm việc 2015 trở đi.

 

2. Hướng dẫn chi tiết

1. Khai báo thông tin Ngành kinh tế

Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Thông tin đơn vị

Chọn một giá trị trong danh sách Ngành kinh tế

Nhấn Cất, sau đó nhấn Đóng để lưu lại thông tin

khai bao nganh kt

2. Phân loại Nhóm tài sản trong danh mục Loại tài sản

Vào menu Danh mục\Loại tài sản

Kích chuột phải vào một loại tài sản cấp II (Có mã loại tài sản là 1, 2, 3...; ví dụ: Nhà, Vật kiến trúc, ...), nhấn Sửa

Trên bảng Sửa loại tài sản, chọn Nhóm tài sản là 1 trong 4 giá trị trên danh sách

Nhấn Cất để lưu lại

phan loai nhom ts

Lưu ý

Chỉ thực hiện phân loại nhóm tài sản trên danh mục Loại tài sản từ năm làm việc 2015 trở đi.

Loại tài sản cấp I (Tài sản cố định hữu hình, Tài sản cố định vô hình, Tài sản cố định đặc thù, ...) không cần thực hiện phân loại Nhóm tài sản.

Loại tài sản cấp III trở đi sẽ được tự động phân nhóm theo loại tài sản cấp II. Ví dụ: Khi xếp loại tài sản Nhà vào nhóm Nhà cửa, vật kiến trúc thì các loại tài sản Nhà cấp I, Nhà cấp II, Nhà cấp III, ... sẽ được mặc định thuộc nhóm Nhà cửa, vật kiến trúc.

phan loai nhom tai san done

3. In báo cáo tại đơn vị QLTS

Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo quản trị

Nhấn đúp vào báo cáo Biểu số 21.N/BCS-XDĐT - Giá trị tài sản cố định của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp nhà nước trên địa bàn

Trên tham số báo cáo, chọn Năm in báo cáo

Nhấn Đồng ý

tham so bc bieu 21

bieu 21 trang 1

 

bieu 21 trang 2

4. In báo cáo tại đơn vị tổng hợp

Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo quản trị

Nhấn đúp vào báo cáo Biểu số 21.N/BCS-XDĐT - Giá trị tài sản cố định của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp nhà nước trên địa bàn

Trên tham số báo cáo

Chuyển sang chế độ In báo cáo tổng hợp

Nhấn Đồng ý

tham so bieu 21 dv tong hop

bieu 21 tong hop trang 1

 

bieu 21 tong hop trang 2

5. Gửi - nhận - tổng hợp báo cáo

* Tại đơn vị QLTS

Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo gửi đơn vị cấp trên

Nhấn Lập báo cáo

Tích chọn báo cáo Biểu số 21.N/BCS-XDĐT - Giá trị tài sản cố định của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp nhà nước trên địa bàn

Nhấn Lập báo cáo

lap bao cao bieu 21

Chọn chế độ xem và nhấn Xem báo cáo trước khi gửi

Nhấn Gửi báo cáo

xem bc 21 truoc khi gui

 

* Tại đơn vị tổng hợp

Vào menu Báo cáo\Tổng hợp báo cáo\Danh sách báo cáo các đơn vị cấp dưới gửi lên

Tìm và phê duyệt các đơn vị đã gửi báo cáo Biểu số 21.N/BCS-XDĐT - Giá trị tài sản cố định của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp nhà nước trên địa bàn

phe duyet bc 21 cua cap duoi

Chuyển sang màn hình Tổng hợp báo cáo

Nhấn Tổng hợp báo cáo, tích chọn Biểu số 21.N/BCS-XDĐT

Nhấn Tiếp tục

tong hop bc 21 buoc 1

Tích chọn các đơn vị đã nộp đủ báo cáo Biểu số 21.N/BCS-XDĐT

Nhấn Tiếp tục

tong hop bc 21 buoc 2

 

Nhấn Lập báo cáo

tong hop bc 21 buoc 3

 

Sau khi báo cáo tổng hợp chuyển từ trạng thái Đang xử lý sang Chưa gửi, nhấn Xem để kiểm tra số liệu

Nhấn Gửi báo cáo

6. Đối chiếu số liệu báo cáo

Để kiểm tra lại số liệu trên báo cáo, cán bộ QLTS có thể đối chiếu với số liệu trên màn hình danh sách tài sản cố định. Cách thực hiện:

Vào màn hình danh sách tài sản cố định

Trên thanh menu, nhấn chuột phải chọn Các cột

Tích chọn Nhóm tài sản để nhìn được thông tin Nhóm tài sản trên màn hình danh sách

tich chon cot Nhom tai san

 

hien thi cot Nhom ts tren man hinh ds

 

Lọc riêng từng nhóm tài sản để đối chiếu với số liệu báo cáo

man hinh ts doi chieu bc 21

bc 21 doi chieu