Phiên bản R84

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R84

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R84

 

Nghiệp vụ mới

 

Cán bộ QLTS tại đơn vị chủ quản muốn in Biểu số 21 - Báo cáo giá trị tài sản cố định của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp Nhà nước trên địa bàn để nộp lên Sở Tài chính

 

 

Nghiệp vụ thay đổi

 

Cán bộ quản lý tài sản muốn tính khấu hao cho TSCĐ đúng quy định tại TT45/2013/TT-BTC