Cán bộ QLTS mong muốn Đánh giá lại tài sản theo lô để hạn chế thao tác khi thực hiện

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R77 >

Cán bộ QLTS mong muốn Đánh giá lại tài sản theo lô để hạn chế thao tác khi thực hiện

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Đáp ứng nhu cầu của đơn vị QLTS muốn thực hiện chức năng đánh giá lại cho các tài sản đang theo dõi theo lô một cách dễ dàng, nhanh chóng

 

 

2. Các bước thực hiện

1. Khai báo các tài sản theo lô đang theo dõi tại đơn vị

2. Vào Tài sản\Đánh giá lại\Thêm\Thêm đánh giá lô tài sản

3. Trên màn hình Thêm đánh giá lại , chọn lô tài sản bằng cách nhấn vào nút tam giac xuong

them dgl ts lo

 

4. Trong trường hợp chỉ thực hiện đánh giá lại cho một số tài sản trong lô, nhấn vào kinh lup 1

5. Nhấn tam giac xuong tại Lô tài sản để chọn lô tài sản

6. Tích chọn các tài sản trong lô cần đánh giá lại hoặc tích Tự động chọn và nhập số lượng tài sản mong muốn

7. Nhấn Chọn

Chon lo ts

 

8. Nhập các giá trị mới của lô tài sản sau khi đánh giá lại

dgl ts lo

 

9. Để xem chi tiết từng tài sản trong lô được đánh giá lại, nhấn vào Xem thông tin chi tiết tài sản

xem chi tiet ts lo dgl

 

10. Nhập Lý do ĐGL

11. Nhấn Cất để lưu lại chứng từ.