Phiên bản R77

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R77

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R77

 

 

Nghiệp vụ thay đổi

1. Cán bộ QLTS mong muốn Đánh giá lại tài sản theo lô để hạn chế thao tác khi thực hiện

2. Cán bộ QLTS muốn in Biên bản kiểm kê TSCĐ nhóm theo nguồn hình thành để nộp theo yêu cầu của cấp trên

3. Cán bộ QLTS muốn trên Báo cáo kiểm kê CCDC của đơn vị tổng hợp có thể nhóm theo các cấp học để nộp báo cáo lên cấp trên

4. Cán bộ QLTS muốn trên Báo cáo kiểm kê TSCĐ của đơn vị tổng hợp có thể nhóm theo các cấp học để nộp báo cáo lên cấp trên

5. Cán bộ QLTS muốn trên Báo cáo tình hình tăng giảm CCDC có thể nhóm theo các cấp học để nộp báo cáo lên cấp trên