Cán bộ quản lý tài sản muốn xuất riêng tài sản là nhà ra file xml để trao đổi thông tin với phần mềm ĐKTS

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R78 >

Cán bộ quản lý tài sản muốn xuất riêng tài sản là nhà ra file xml để trao đổi thông tin với phần mềm ĐKTS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Đáp ứng nhu cầu của cán bộ QLTS muốn xuất riêng tài sản là Nhà, không đi kèm với thông tin Đất chứa Nhà đó để thực hiện trao đổi dữ liệu với phần mềm của Cục Công sản một cách dễ dàng, nhanh chóng

 

 

2. Các bước thực hiện

1. Nhấn vào Tài sản\Trao đổi thông tin với CSDL quốc gia về TSNN

2. Trên chức năng Trao đổi thông tin với CSDL quốc gia về TSNN, thiết lập các tùy chọn xuất khẩu:

Tích chọn Lấy dữ liệu phát sinh trong năm hoặc Lấy dữ liệu đến năm tùy theo nhu cầu xuất khẩu

Nhập năm cần xuất khẩu

Nhập Mã đơn vị (mã đơn vị theo phần mềm Cục Công sản)

Tùy chọn Dữ liệu về tài sản cần xuất khẩu. Nếu chỉ muốn xuất riêng thông tin về các tài sản là Nhà mà không xuất kèm tài sản Đất chứa Nhà thì bỏ tích chọn tại Lấy đất chứa nhà

Nhấn Thực hiện

xuat khau TS cuc CS

3. Nhấn Tải tệp tài liệu xml về máy, sau đó nhấn Kết thúc

tai xml ve may