Cán bộ QLTS muốn nhật ký truy cập cập nhật đầy đủ hơn các hành động của người dùng

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R78 >

Cán bộ QLTS muốn nhật ký truy cập cập nhật đầy đủ hơn các hành động của người dùng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp cán bộ QLTS có thể theo dõi những hành động của người dùng phần mềm QLTS dễ dàng, đầy đủ hơn. Phiên bản này phần mềm bổ sung ghi lại nhật ký trong các trường hợp sau:

Đổi mật khẩu

Đổi thông tin cá nhân

Thiết lập Hệ thống/Quản lý người dùng

Thiết lập Hệ thống/Vai trò

 

2. Chi tiết

1. Đổi mật khẩu

log_doimatkhau

 

2. Đổi thông tin cá nhân

log_doi thong tin ca nhan1

 

3. Thiết lập Hệ thống/Quản lý người dùng

log_quanlynguoidung

 

4. Thiết lập Hệ thống/Vai trò

log_vaitro