Cán bộ QLTS muốn in tem TSCĐ và CCDC để dễ theo dõi và kiểm kê

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R78 >

Cán bộ QLTS muốn in tem TSCĐ và CCDC để dễ theo dõi và kiểm kê

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Đáp ứng nhu cầu của đơn vị QLTS muốn in được tem TSCĐ và CCDC để dán lên tài sản, CCDC; giúp đơn vị quản lý tài sản, CCDC chặt chẽ hơn và thực hiện kiểm kê dễ dàng hơn.

 

2. Các bước thực hiện

* Tài sản cố định

1. Trên màn hình danh sách tài sản, tích chọn các tài sản cần in tem

2. Nhấn vào Báo cáo\Tem TSCĐ

 

tem TSCD

 

3. Trên màn hình sẽ hiển thị Tem TSCĐ cho các tài sản đã chọn

 

tem tscd 1

 

* Công cụ dụng cụ

1. Trên màn hình danh sách CCDC, tích chọn các CCDC cần in tem

2. Nhấn vào Báo cáo\Tem CCDC

 

in tem ccdc

 

3. Trên màn hình sẽ hiển thị Tem CCDC cho các CCDC đã chọn

tem ccdc

 

Lưu ý:

Tem TSCĐ, Tem CCDC có thể dùng để bắn mã vạch khi kiểm kê nếu người dùng tích chọn sử dụng chức năng Quản lý tài sản/CCDC theo mã vạch

Các tài sản thuộc loại Tài sản cố định vô hình; Nhà; Vật kiến trúc; Phương tiện vận tải không in được Tem TSCĐ

Với các tài sản/CCDC có số lượng > 1, số tem in ra sẽ bằng đúng số lượng của tài sản/CCDC. Nguyên giá của 1 tài sản trên tem bằng tổng nguyên giá chia cho số lượng.