MISA thực hiện cải tiến việc đáp ứng các mẫu báo cáo đặc thù trên phần mềm QLTS tối ưu danh sách báo cáo hiển thị

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R74 >

MISA thực hiện cải tiến việc đáp ứng các mẫu báo cáo đặc thù trên phần mềm QLTS tối ưu danh sách báo cáo hiển thị

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Giới thiệu

 

Kể từ phiên bản R74, phần mềm bổ sung thêm nhóm Báo cáo quản trị trong đó bao gồm danh sách các báo cáo đặc thù ở các nhóm báo cáo cũ để tối ưu danh sách báo cáo hiển thị.

Phân hệ Báo cáo của chương trình chia thành 5 nhóm lớn, chi tiết:

 

1. Báo cáo công khai: Bao gồm các báo cáo công khai tài sản ban hành theo Thông tư 89/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính;

2. Báo cáo kê khai TSNN: Nhóm các báo cáo kê khai tài sản Nhà nước (Đất, Nhà, Ô tô, Tài sản trên 500 triệu) ban hành theo các Thông tư 245/2009/TT-BTC, Thông tư 09/2012/TT-BTC và Thông tư 15/2013/TT-BTC;

3. Báo cáo theo chế độ kế toán: Nhóm các báo cáo theo chế độ kế toán quy định tại QĐ 19/2006/QĐ-BTC;

4. Báo cáo tài sản hạ tầng đường bộ: Nhóm các báo cáo quản lý về tài sản hạ tầng đường bộ được ban hành theo Thông tư 178/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính;

5. Báo cáo quản trị: Nhóm báo cáo bổ sung theo yêu cầu riêng của một số đơn vị hoặc theo quy định đặc thù của từng tỉnh.

 

danh sach bao cao new

 

* Lưu ý: Do có sự thay đổi này, một số báo cáo trước phiên bản R74 đang sắp xếp trong các nhóm Báo cáo công khai, Báo cáo kê khai hoặc Báo cáo theo chế độ kế toán sẽ chuyển sang nhóm mới là Báo cáo quản trị. Để tìm nhanh báo cáo cần in, cán bộ QLTS có thể nhập tên hoặc từ khóa có trong tên báo cáo vào ô tìm kiếm và nhấn kinh lup 2