Phiên bản R74

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R74

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R74

 

 

Nghiệp vụ thay đổi

 

1.MISA thực hiện cải tiến việc đáp ứng các mẫu báo cáo đặc thù trên phần mềm QLTS tối ưu danh sách báo cáo hiển thị

2.Cán bộ QLTS mong muốn xem được giá trị hao mòn của từng bộ phận sử dụng để đối chiếu với số liệu kế toán

3.Cán bộ QLTS muốn trên Báo cáo tổng hợp, các đơn vị con sắp xếp lần lượt theo địa bàn để dễ theo dõi

4.Cán bộ QLTS tại đơn vị tổng hợp mong muốn có thể xuất được cả dữ liệu tài sản Nhà nước của các đơn vị con ra file XML để có thể nhập ngay vào phần mềm của Cục Công sản

5.Cán bộ QLTS muốn cải tiến tính năng trao đổi thông tin với phần mềm Đăng ký tài sản của Cục Công sản có thể xuất khẩu được dữ liệu theo từng năm làm việc

6.Cán bộ QLTS muốn báo cáo 01-ĐK TSNN-BC kê khai trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (Tất cả tài sản đang sử dụng) hiển thị được chi tiết theo từng đơn vị khi in báo cáo tổng hợp và tổng hợp báo cáo