Cán bộ QLTS muốn báo cáo 01-ĐK_TSNN- BC kê khai trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (Tất cả tài sản đang sử dụng) hiển thị được chi tiết theo từng đơn vị khi in báo cáo tổng hợp và tổng hợp báo cáo

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R74 >

Cán bộ QLTS muốn báo cáo 01-ĐK_TSNN- BC kê khai trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (Tất cả tài sản đang sử dụng) hiển thị được chi tiết theo từng đơn vị khi in báo cáo tổng hợp và tổng hợp báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

 

Cán bộ QLTS ở đơn vị chủ quản muốn hiển thị thêm Tên đơn vị trước dữ liệu tài sản của mỗi đơn vị trên Mẫu số 01- ĐK-TSNN - Báo cáo kê khai trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (Tất cả tài sản đang sử dụng) để xem báo cáo dễ dàng hơn.

 

 

Cách thao tác

 

Tại đơn vị tổng hợp, vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo quản trị

Nhấn đúp vào báo cáo Mẫu số 01- ĐK-TSNN - Báo cáo kê khai trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (Tất cả tài sản đang sử dụng)

Trên bảng tham số báo cáo:

 

 

tham so bc 01dk

 

oNhập ngày báo cáo

oTích chọn In báo cáo tổng hợp

oChọn đơn vị

oTích chọn In chi tiết theo từng đơn vị

oTùy chọn Kê khai lần đầu hoặc Kê khai bổ sung

oNhấn Đồng ý

 

bc 01dk trang 1

 

bc 01dk trang 2