Cán bộ QLTS tại đơn vị tổng hợp mong muốn xuất được dữ liệu tài sản Nhà nước của các đơn vị con và xuất khẩu theo từng năm làm việc để nhập khẩu vào phần mềm của Cục Công sản

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R74 >

Cán bộ QLTS tại đơn vị tổng hợp mong muốn xuất được dữ liệu tài sản Nhà nước của các đơn vị con và xuất khẩu theo từng năm làm việc để nhập khẩu vào phần mềm của Cục Công sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

 

Cán bộ QLTS tại đơn vị tổng hợp mong muốn có thể xuất được cả dữ liệu tài sản Nhà nước của các đơn vị cấp dưới ra file XML để nhập vào phần mềm Đăng ký tài sản Nhà nước của cục Công sản

Cán bộ QLTS muốn có thể xuất khẩu dữ liệu tài sản Nhà nước theo từng năm làm việc

 

 

Cách thao tác

 

Vào menu Tài sản, chọn Trao đổi thông tin với CSDL quốc gia về TSNN...

Tích chọn cách lấy dữ liệu phát sinh trong năm hoặc lấy dữ liệu đến năm theo nhu cầu

Tích chọn loại tài sản Nhà nước cần xuất khẩu

 

trao doi TT CSDL quoc gia

 

Tích chọn đơn vị cần xuất khẩu dữ liệu

Nhấn Thực hiện

Dữ liệu tài sản Nhà nước của đơn vị đã chọn sẽ tự động được tải về máy tính ở dạng file .XML

 

* Lưu ý: Đơn vị chọn xuất khẩu dữ liệu phải nhập đầy đủ thông tin Mã ĐV (PM Cục CS). Trong trường hợp đơn vị cấp dưới chưa khai báo thông tin này, nhấn vào biểu tượng bieu tuong sua và nhập mã đơn vị trên phần mềm Đăng ký tài sản Nhà nước của Cục công sản; sau đó nhấn nhan Cat để lưu lại

 

bo sung ma don vi PMCCS