Cán bộ QLTS muốn trên Báo cáo tổng hợp, các đơn vị con sắp xếp lần lượt theo địa bàn để dễ theo dõi

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R74 >

Cán bộ QLTS muốn trên Báo cáo tổng hợp, các đơn vị con sắp xếp lần lượt theo địa bàn để dễ theo dõi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn chi tiết: Xem tại đây

 

Danh sách các báo cáo đã đáp ứng trên phiên bản R74 (Bao gồm cả khi In tổng hợp và khi Tổng hợp báo cáo)

 

1. Báo cáo tình hình công cụ dụng cụ (Đặc thù Vĩnh Long)

2. Báo cáo kiểm kê CCDC

3. C55a-HD: Bảng tính hao mòn TSCĐ

4. Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản cố định (Mẫu hiển thị thông tin khối lượng)

5. Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản cố định (Đặc thù Vĩnh Long)