Cán bộ quản lý tài sản muốn trên các báo cáo tổng hợp, các đơn vị con sắp xếp lần lượt theo địa bàn để dễ theo dõi

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R73 >

Cán bộ quản lý tài sản muốn trên các báo cáo tổng hợp, các đơn vị con sắp xếp lần lượt theo địa bàn để dễ theo dõi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

 

Khách hàng tại đơn vị Sở tài chính mong muốn các báo cáo tổng hợp của chương trình sắp xếp các đơn vị con theo mã QHNS (giống như hiển thị trên cây Tra cứu) để dễ dàng kiểm tra đối chiếu báo cáo

 

 

Cách thao tác

 

Đăng nhập vào đơn vị Tổng hợp tài sản

Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Báo cáo

Tích chọn Sắp xếp báo cáo theo thứ tự Mã QHNS

 

tuy chon sx bao cao

 

Nhấn Cất; Đóng. Sau khi thiết lập, thứ tự hiển thị các đơn vị con trên các báo cáo tổng hợp sẽ giống với thứ tự hiển thị trên cây Tra cứu tài sản.

 

 

Ví dụ:

Tại đơn vị tổng hợp Ủy ban nhân dân huyện MISA 1:

* Thứ tự đơn vị trên cây Tra cứu tài sản:

thu tu sx cay tra cuu

 

* Thứ tự đơn vị trên Báo cáo tổng hợp:

 

bao cao 02a p3 trang 1

bao cao 02a p3 trang 2

bao cao 02a phan 3 trang 3

 

 

Danh sách các báo cáo đã đáp ứng trên phiên bản R73 (Bao gồm cả khi In tổng hợp và khi Tổng hợp báo cáo)

 

1. Biểu 01A-ĐK-TSNN - Báo cáo tài sản nhà nước của đơn vị trực tiếp sử dụng

2. Biểu số 02A-ĐK-TSNN PHẦN 3 - Tổng hợp tài sản Nhà nước (Chi tiết đến từng đơn vị QLTS)

3. Biểu số 02C-ĐK-TSNN PHẦN 3 - Báo cáo tổng hợp tình hình tăng giảm nhà nước (Chi tiết đến từng đơn vị QLTS)

4. Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định

5. Sổ tài sản cố định