Phiên bản R72

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R72

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R72

 

1.Nghiệp vụ mới

 

1.Bổ sung chức năng "Cập nhật danh mục loại tài sản đặc thù của tỉnh", đáp ứng yêu cầu của khách hàng:

Cán bộ quản lý tài sản huyện Mỹ Tho cần chuyển đổi loại TSCĐ vô hình và TSCĐ đặc thù theo Quyết định 09/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tiền Giang

Cán bộ quản lý tài sản tỉnh Bình Định muốn cập nhật danh mục TSCĐ vô hình và TSCĐ đặc thù theo Quyết định 26/QĐ-UBND của tỉnh Bình Định

Cán bộ quản lý tài sản tỉnh Bạc Liêu muốn cập nhật danh mục loại TSCĐ vô hình và TSCĐ đặc thù theo Quyết định 03/2016/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 của UBND tỉnh Bạc Liêu

Cán bộ quản lý tài sản tỉnh Long An muốn cập nhật danh mục TS vô hình và TSCĐ đặc thù theo Quyết định 1023/QĐ-UBND của tỉnh Long An

Bổ sung thời gian sử dụng và tỷ lệ tính hao mòn TSCĐ vô hình, TSCĐ đặc thù trong danh mục loại tài sản theo Quyết định 1940/QĐ-BTC ngày 24/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

 

2.Tiện ích

 

1.Cán bộ QLTS mong muốn cải tiến tốc độ in báo cáo của đơn vị chủ quản