Bổ sung chức năng "Cập nhật danh mục loại tài sản đặc thù của tỉnh"

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R72 >

Bổ sung chức năng "Cập nhật danh mục loại tài sản đặc thù của tỉnh"

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MỤC ĐÍCH

 

 

Chức năng Cập nhật danh mục loại tài sản đặc thù của tỉnh cho phép cập nhật danh mục loại tài sản cố định vô hình và tài sản cố định đặc thù chi tiết theo Quyết định riêng của từng tỉnh. Đồng thời, cho phép chuyển đổi các tài sản cố định vô hình và đặc thù đã khai báo theo danh mục loại tài sản của Thông tư 162/2014/TT-BTC sang danh mục loại tài sản mới do tỉnh quy định.

 

Việc thực hiện Cập nhật danh mục loại tài sản đặc thù của tỉnh bao gồm:

oChuyển loại tài sản cho các tài sản vô hình và đặc thù đang theo dõi theo hệ thống Loại tài sản của Thông tư 162/2014/TT-BTC sang hệ thống loại tài sản vô hình và đặc thù được quy định chi tiết trong Quyết định do UBND các tỉnh ban hành.

oĐồng thời sinh chứng từ đánh giá lại cho các tài sản có thay đổi lại thời gian sử dụng theo quy định mới của các tỉnh.

 

* Lưu ý: Để đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu, việc cập nhật loại tài sản cần thực hiện ngay tại năm Quyết định của tỉnh có hiệu lực. Đồng thời, đơn vị cần hoàn thành và nộp đầy đủ báo cáo tài sản của năm làm việc trước đó.

 

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT        

I. CẬP NHẬT DANH MỤC LOẠI TÀI SẢN ĐẶC THÙ CỦA TỈNH

1. Điều kiện

Để thực hiện cập nhật danh mục loại tài sản đặc thù chi tiết theo từng tỉnh thì cần phải thoả mãn các điều kiện sau:

Năm cập nhật phải là năm Quyết định của tỉnh có hiệu lực. Không thực hiện đối với các năm làm việc trước đó

Chỉ cập nhật đối với các tài sản đang theo dõi theo Thông tư 162. Với các tài sản đang theo dõi theo Quyết định 32, bắt buộc phải thực hiện chuyển đổi lên Thông tư 162 trước, sau đó mới thực hiện việc cập nhật

Đối với các tài sản hữu hình có có nguyên giá từ 5 đến dưới 10 triệu đồng, chỉ cập nhật được cho các tài sản chưa bị ghi giảm

 

* Lưu ý: Các tài sản thuộc loại tài sản vô hình và tài sản đặc thù theo Thông tư 162 chưa được thực hiện Cập nhật danh mục loại tài sản đặc thù của tỉnh sẽ không thể theo dõi được tại năm Quyết định của tỉnh có hiệu lực.

 

2. Các bước thực hiện

Đối với các tỉnh ban hành Quyết định riêng để quản lý tài sản, khi phần mềm được cập nhật lên phiên bản R72 sẽ chỉ nhìn thấy các tài sản cố định hữu hình. Để có thể nhìn thấy được toàn bộ danh sách tài sản của đơn vị, cán bộ quản lý tài sản cần thực hiện chức năng Cập nhật danh mục loại tài sản đặc thù của tỉnh như sau:

 

1. Chọn năm Quyết định của tỉnh có hiệu lực

2. Chọn menu Tài sản\Cập nhật danh mục loại tài sản\Cập nhật danh mục loại tài sản đặc thù của tỉnh

 

cap nhat lts

 

 

3. Đọc thông tin giới thiệu tổng quát về chức năng Cập nhật danh mục loại tài sản đặc thù của tỉnh và các lưu ý có liên quan

 

 

buoc 1 gioi thieu

 

4. Nhấn Tiếp theo

5. Thực hiện ghép Danh sách tài sản theo Thông tư 162/2014/TT-BTC đã được đơn vị khai báo trên phần mềm với Danh sách tài sản theo Quyết định đặc thù của tỉnh

Tích chọn tài sản cần cập nhật trên Danh sách tài sản theo Thông tư 162/2014/TT-BTC

Nhấn Chọn LTS mới

 

chon ts cap nhat

 

Nhấn đúp chuột vào loại tài sản theo QĐ đặc thù của tỉnh (hoặc nhấn chuột vào loại tài sản theo QĐ đặc thù của tỉnh, sau đó nhấn Chọn).

 

chon lts dac thu

 

 

* Lưu ý:

Trường hợp chọn nhầm tài sản cần ghép, có thể loại bỏ khỏi Danh sách tài sản theo QĐ đặc thù của tỉnh bằng cách: tích chọn vào tài sản chọn sai, sau đó nhấn Loại

 

nhan loai ts

 

Trường hợp chọn nhầm loại tài sản được ghép, có thể chọn lại loại tài sản bằng cách: nhấn vào link loại tài sản chọn sai trên Danh sách tài sản theo QĐ đặc thù của tỉnh, sau đó chọn lại loại tài sản

 

chon lai lts

 

Trường hợp tài sản cần cập nhật không có sẵn trong Danh sách tài sản theo Thông tư 162/2014/TT-BTC, có thể bổ sung bằng cách: nhấn vào Chọn thêm tài sản, tích chọn tài sản, sau đó nhấn Chọn

 

chon them ts

 

6. Nhấn Thực hiện sau khi đã chọn xong loại tài sản mới cho các tài sản cần chuyển đổi

7. Kiểm tra lại kết quả sau khi cập nhật

 

ket qua b3

 

Hệ thống sẽ chỉ ra bao nhiêu tài sản được cập nhật thành công, bao nhiêu tài sản cập nhật thất bại. Có thể nhấn vào link Xem chi tiết danh sách để xem kết quả cập nhật loại tài sản

Nếu muốn xem thông tin chi tiết tài sản sau khi cập nhật, nhấn vào link tại cột Tài sản

Nếu muốn xem chứng từ Đánh giá lại tài sản do hệ thống tự động sinh khi có sự thay đổi về thời gian sử dụng, nhấn vào link tại cột Chứng từ ĐGL

 

8. Nhấn Kết thúc

 

 

 

 

II. HỦY CẬP NHẬT DANH MỤC LOẠI TÀI SẢN ĐẶC THÙ CỦA TỈNH

 

Trong trường hợp thao tác thực hiện Cập nhật danh mục loại tài sản đặc thù của tỉnh có sai sót, tính năng Tài sản\Cập nhật danh mục loại tài sản\Hủy cập nhật danh mục loại tài sản đặc thù của tỉnh sẽ giúp lấy lại thông tin của tài sản thời điểm trước khi cập nhật.

 

1. Điều kiện

Tài sản thực hiện hủy cập nhật phải là tài sản đã được thực hiện cập nhật loại tài sản theo QĐ đặc thù của tỉnh và chưa có phát sinh sau thời điểm cập nhật loại tài sản (ngoại trừ chứng từ Đánh giá lại sinh ra tự động khi thực hiện cập nhật)

 

2. Các bước thực hiện

 1. Chọn menu Tài sản\Cập nhật danh mục loại tài sản\Hủy cập nhật danh mục loại tài sản đặc thù của tỉnh

 

huy cap nhat lts

 

2. Tích chọn tài sản cần huỷ

3. Chọn Huỷ cập nhật trên thanh công cụ (hoặc nhấn chuột phải chọn Huỷ cập nhật)

 

2 cach huy cap nhat

 

confirm

 

4. Nhấn Đồng ý, các tài sản được huỷ cập nhật sẽ quay về loại tài sản theo Thông tư 162

 

ket qua huy cap nhat

 

5. Nhấn Đóng

 

* Lưu ý: Với các tài sản thuộc loại tài sản vô hình và tài sản đặc thù theo Thông tư 162, sau khi hủy cập nhật sẽ không được theo dõi được tại năm Quyết định của tỉnh có hiệu lực. Nếu muốn nhìn thấy các tài sản này, cán bộ quản lý tài sản bắt buộc phải thực hiện việc Cập nhật danh mục loại tài sản đặc thù của tỉnh.