Cán bộ QLTS mong muốn cải tiến tốc độ in báo cáo của đơn vị chủ quản

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R72 >

Cán bộ QLTS mong muốn cải tiến tốc độ in báo cáo của đơn vị chủ quản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Trong phiên bản R72, phần mềm cải tiến tốc độ in báo cáo tổng hợp tại đơn vị chủ quản cho các báo cáo sau

 

1.Công khai quản lý, sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác

2.Công khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

3.Công khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (Mẫu sắp xếp thứ tự Đất - Nhà)

4.Mẫu số 01-DM_TSNN - Danh mục trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp đề nghị xử lý

5.Báo cáo kết quả kiểm kê TSCĐ (Mẫu hiển thị thông tin khối lượng)

6.Báo cáo tình hình tăng giảm công cụ, dụng cụ

7.Sổ tài sản cố định

8.Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng

9.Báo cáo chi tiết giảm TSCĐ của đơn vị HCSN (Đặc thù U Minh Thượng)