Phiên bản R71

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R71

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R71

 

1.Nghiệp vụ mới

 

1.Cán bộ QLTS muốn bổ sung hiển thị trong nhật ký truy cập các hoạt động liên quan đến nghiệp vụ khác trong phân hệ tài sản

 

2.Nghiệp vụ thay đổi

 

1.Cán bộ QLTS muốn in Báo cáo tình hình tăng giảm Công cụ dụng cụ chỉ hiển thị số tăng, giảm trong khoảng thời gian in báo cáo mà không hiển thị số dư đầu kỳ

2.Cán bộ QLTS muốn chứng từ xử lý kết quả kiểm kê hiển thị phần thông tin mới lấy theo chứng từ kiểm kê để người dùng không mất thời gian sửa lại

3.Cán bộ QLTS muốn phần tra cứu lấy thông tin tài sản tại thời điểm tra cứu để dễ dàng kiểm tra lại các báo cáo cũ

4.Cán bộ quản lý tài sản tỉnh Ninh Bình muốn in mẫu báo cáo 02A-ĐK-TSNN phần 1 hiển thị toàn bộ tài sản của đơn vị

5.Cán bộ quản lý tài sản tỉnh Ninh Bình muốn in mẫu báo cáo 02A-ĐK-TSNN phần 2 hiển thị toàn bộ tài sản của đơn vị

 

3.Tiện ích

 

1.Cán bộ QLTS mong muốn cải tiến tốc độ in báo cáo của đơn vị chủ quản

2.Cán bộ quản lý tài sản muốn xuất khẩu được thêm thông tin Mô tả trong phần thông tin công khai của tài sản

3.Cán bộ QLTS muốn bổ sung Sổ theo dõi tài sản cố định tại nơi sử dụng nhóm theo bộ phận sử dụng để phục vụ yêu cầu của cơ quan thanh tra